Algemene voorwaarden

ALGEMENE INKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

van Equismart v.o.f., 

Westerhoven (Nederland), hierna te noemen: Equismart

 

HOOFDSTUK I         ALGEMENE BEPALINGEN

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aan Equismart, overeenkomsten waarbij Equismart zaken en/of diensten (hierna gezamenlijk ook wel genoemd ‘producten’) verkoopt en/of levert, inkoopt en/of afneemt, alsmede de uitvoering van die overeenkomsten. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Equismart overeengekomen te worden.

1.2    Onder ‘wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met Equismart hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van derden een overeenkomst afsluit. In hoofdstuk II is dat de afnemer van Equismart en in hoofdstuk III de leverancier van Equismart.

1.3    Als Equismart met een wederpartij een overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing op eventuele door de wederpartij nadien (mondeling, telefonisch, elektronisch of op andere wijze) gegeven (aanvullende) opdrachten en bestellingen, ongeacht een schriftelijke bevestiging van Equismart.

1.4    De door een wederpartij gehanteerde voorwaarden gelden niet en de toepassing daarvan wordt bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Equismart zijn aanvaard.

1.5    Eventuele nietigheid van een beding uit deze overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), een bepaling uit deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, laat de overige bedingen onverlet. Indien één of meerdere bepalingen ongeldig worden verklaard of nietig blijken te zijn, zullen partijen geacht worden vervangende bepalingen te zijn overeengekomen, die zoveel mogelijk overeenstemmen met de oorspronkelijke bepaling(en).

 

Artikel 2. Incassokosten

2.1    Is een wederpartij in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle door Equismart gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij, dit met een minimumbedrag van € 50,00.

2.2    De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

2.3    De wederpartij is over de gemaakte kosten rente verschuldigd conform artikel 13 lid 4 van deze voorwaarden.

 

Artikel 3. Overmacht

3.1    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

3.2    Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Equismart geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Equismart niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Het betreft onder meer defecten aan machines, storingen in de levering van energie, ziekteverzuim van personeel, alles zowel in het bedrijf van Equismart als bij derden van wie Equismart de benodigde materialen of grondstoffen betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer, alsmede wanprestatie door toeleveranciers, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van Equismart ontstaan, daaronder mede begrepen iedere tekortkoming van derden die al dan niet op verzoek van Equismart bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

3.3    Equismart heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Equismart zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.4    Van overmacht is tevens sprake indien Equismart tijdens de uitvoering van een opdracht, maar voor de voltooiing daarvan constateert dat de opdracht technisch onuitvoerbaar is. In dat geval zal Equismart de wederpartij daarvan terstond op de hoogte stellen en dient de wederpartij binnen een door Equismart aangegeven termijn aan Equismart mede te delen op welke wijze het technisch probleem opgelost dient te worden. Indien die oplossing een herziening van de opdracht inhoudt, is Equismart verplicht om binnen veertien dagen een werkplan voor de aldus herziene opdracht en een begroting van de daarmee gemoeide kosten in te dienen. Blijkt de opdracht zonder meer alsnog onuitvoerbaar te zijn, dan vindt tussen partijen afrekening plaats van alle door Equismart gemaakte kosten en verrichte diensten.

3.5    Voor zoveel Equismart ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Equismart gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 4. Opschorting en ontbinding

4.1    Equismart is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

-        er sprake is van overmacht;

-        aan de wederpartij (voorlopig) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij zelf haar faillissement aanvraagt, de wederpartij aan haar schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of met dit doel een vergadering van schuldeisers bijeenroept, de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de wederpartij feitelijk worden gestaakt;

-        de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

-        na het sluiten van de overeenkomst aan Equismart ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.

4.2    Voorts is Equismart bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verlangd.

4.3    Indien de overeenkomst wordt ontbonden, is de vordering van Equismart op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Equismart de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4    Equismart behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1    Equismart is behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Equismart, zijn leidinggevende(n) of zijn leidinggevende ondergeschikte(n) nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade.

5.2    Een eventuele schadevergoedingsverplichting die op Equismart rust is te allen tijde beperkt tot maximaal het door de (aansprakelijkheids)verzekeraar van Equismart in het voorkomende geval uit te keren bedrag. Indien de verzekeraar geen enkele uitkering doet, is een eventuele schadevergoedingsverplichting die op Equismart rust beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde van het geleverde dan wel uitgevoerde.

5.3    De wederpartij dient voor het gebruik van door Equismart geleverde zaken altijd de door Equismart verstrekte handleiding te bestuderen en de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, bij gebreke waarvan Equismart in geen geval aansprakelijk is.

 

Artikel 6. Geheimhoudingsverplichting

De wederpartij zal alle bedrijfsinformatie en knowhow in de meest ruime zin van het woord, afkomstig van Equismart, die haar ter kennis is gekomen, geheim houden tegenover derden op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 1.000,-- per overtreding alsmede per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Equismart om naast de boete zijn daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

 

Artikel 7. Toepasselijk recht/geschillen

7.1    Op de verhoudingen tussen Equismart en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van alle internationale verdragen die op de (materiële) rechtsverhouding tussen Equismart en de wederpartij van toepassing zouden kunnen zijn, waaronder het Weens Koopverdrag.

7.2    Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en), zullen worden berecht door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, behoudens dwingendrechtelijke competentie van de sector kanton, tenzij Equismart zich wendt tot de rechter die volgens de wet dan wel verdrag bevoegd is van het geschil kennis te nemen. In dat geval is deze rechter bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

 

HOOFDSTUK II        Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 8. Leveringsvoorwaarden

De bepalingen uit dit hoofdstuk zijn uitsluitend van toepassing op alle aanbiedingen van Equismart, overeenkomsten waarbij Equismart zaken en/of diensten verkoopt en/of levert, alsmede de uitvoering van die overeenkomsten.

 

Artikel 9. Aanbiedingen

9.1    Alle aanbiedingen van Equismart zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

9.2    Indien de aanvaarding (ook op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is Equismart daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Equismart anders aangeeft.

9.3    Indien een aanbieding van Equismart wordt aanvaard door de wederpartij heeft Equismart het recht het aanbod alsnog binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, zodat er geen overeenkomst tot stand komt.

9.4.   Een samengestelde prijsopgave verplicht Equismart niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9.5    Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

9.6    Door Equismart verstrekte gegevens in de vorm van drukwerk, brochures, internet sites, bijlagen bij de aanbiedingen, adviezen, berekeningen, tekeningen, ontwerpen, afmetingen en soortgelijke gegevens worden zo nauwkeurig mogelijk doorgegeven, maar zijn vrijblijvend en gelden niet als aanbieding. Voor fouten, onvolkomenheden of gebreken daarin is Equismart niet aansprakelijk.

9.7    Tenzij anders is overeengekomen, komen de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de door Equismart te leveren producten aan Equismart toe. Tenzij anders is overeengekomen blijven de schetsen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, berekeningen, beschrijvingen en alle andere bescheiden waarin de aanbieding is vervat, ook na aflevering eigendom van Equismart. De wederpartij staat ervoor in dat deze bescheiden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equismart worden gekopieerd, nagemaakt of anderszins vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven of ter hand gesteld. Dit is van toepassing op de “eigen merken” binnen Equismart zoals Dominick, Limpia en Ivanhoe Horse Equipment.

 

Artikel 10. Overeenkomsten

10.1  Een overeenkomst is eerst tot stand gekomen indien Equismart de opdracht of bestelling binnen veertien dagen na plaatsing daarvan schriftelijk heeft bevestigd aan de wederpartij dan wel met de uitvoering daarvan feitelijk een aanvang heeft gemaakt. De wederpartij is niet gerechtigd zijn opdracht of bestelling gedurende die periode te herroepen.

10.2  Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door Equismart zijn slechts bindend indien Equismart deze schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de feitelijke uitvoering daarvan een aanvang heeft gemaakt.

10.3  Voor leveranties en/of werkzaamheden waarvoor gezien de aard en omvang geen aanbieding en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

10.4  Equismart is bevoegd voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

10.5  De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Equismart aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Equismart worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Equismart zijn verstrekt, heeft Equismart het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

10.6  Equismart is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Equismart is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid zonder eigen onderzoek voor Equismart kenbaar was.

 

Artikel 11. Vervangende producten

11.1  Indien Equismart door gewichtige omstandigheden genoodzaakt is producten te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, dan is zij daartoe bevoegd, mits de betreffende wijzigingen geen verslechtering betekenen.

11.2  Het leveren van alternatieve, tenminste gelijkwaardige producten geeft de wederpartij geen recht schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen dan wel haar verplichtingen jegens Equismart op te schorten.

 

Artikel 12. Prijzen

12.1  Alle prijzen luiden in euro’s en inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

12.2  Tenzij anders vermeld zijn de prijzen gebaseerd op de tijdens de aanbieding- respectievelijk orderdatum geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en andere overheidslasten, assurantiepremies en andere kosten.

12.3  In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is Equismart bevoegd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de totstandkoming van de overeenkomst moeten worden gemeld.

 

 

 

Artikel 13. Betaling

13.1  Betaling dient voorafgaand aan de levering te geschieden, tenzij Equismart betaling achteraf toestaat.

13.2  Betaling dient in beide gevallen te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum, op een door Equismart aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

13.3  Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Deze bepaling geldt ook indien de factuur producten betreft die op afroep geleverd zijn of wanneer het deelleveringen betreft.

13.4  Indien de wederpartij in gebreke blijft de factuur binnen zeven dagen na factuurdatum te voldoen, dan is de wederpartij van rechtswege een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval de wettelijke rente voor handelstransacties geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend over het openstaande bedrag vanaf zeven dagen na factuurdatum tot het moment van voldoening. Een gedeelte van een maand wordt als een gehele maand gerekend.

13.5  De door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Equismart kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere toerekening voorstaat.

13.6  De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening, tenzij dat uitdrukkelijk en schriftelijk door Equismart is toegestaan.

 

Artikel 14. Levering en transport

14.1  Leveringen worden bezorgd op een door de wederpartij aangegeven adres door een door Equismart in te schakelen transporteur.

14.2  De kosten voor levering en transport komen voor rekening van de wederpartij. Equismart zal deze kosten in de aanbieding opnemen.

14.3  Indien het voor Equismart niet mogelijk of moeilijk is te leveren op de door de wederpartij aangewezen plaats, is Equismart gerechtigd te leveren op de dichtstbijzijnde voor Equismart bereikbare plaats.

14.4  Door Equismart opgegeven levertijden gaan in zodra Equismart de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, mits de bescheiden en gegevens die Equismart voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig heeft in het bezit zijn van Equismart en aan de formaliteiten en andere door Equismart gestelde voorwaarden door de wederpartij is voldaan.

14.5  Levertijden in opgaven van Equismart zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14.6  Alle door de wederpartij niet afgenomen dan wel retour gezonden producten worden aan de wederpartij in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient alle uit niet-afneming respectievelijk retourzendingen voortvloeiende schade voor Equismart aan Equismart te vergoeden, tenzij de wederpartij bewijst dat het geleverde niet voldoet aan de overeenkomst.

14.7  Equismart heeft naast de andere rechten, welke in dat geval krachtens de wet voor hem uit het verzuim van de wederpartij voortvloeien, het recht om zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling te ontbinden.

14.8  Equismart is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Equismart is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 

 

 

 

 

Artikel 15. Onderzoek, reclames

15.1  De wederpartij is verplicht om de door Equismart geleverde producten bij levering direct te (laten) controleren op uiterlijk waarneembare gebreken en te onderwerpen aan bruikbaarheids- en functionaliteittesten. Indien de producten niet voldoen aan de overeenkomst, dient de wederpartij dit binnen 48 uur na levering schriftelijk (per post of e-mail) te melden aan Equismart.

15.2  Indien de reclames door Equismart gegrond worden bevonden kan hij de producten waarop de reclame betrekking heeft te zijner keuze vervangen of herstellen dan wel het factuurbedrag restitueren.

15.3  Het indienen van reclames ontslaat de wederpartij niet van enige verplichting uit de overeenkomst met Equismart ten opzichte van laatstgenoemde.

15.4  Ten aanzien van reclames wordt iedere deelleverantie als een afzonderlijke leverantie beschouwd.

 

Artikel 16. Vervallen van rechten

Indien de wederpartij de hiervoor genoemde voorschriften omtrent bijvoorbeeld tijdstip en plaats met betrekking tot de levering, inspectie, keuring en/of reclamering niet volledig in acht neemt, komt het recht van de wederpartij op inspectie, keuring en/of reclamering te vervallen en worden de door Equismart geleverde producten geacht door de wederpartij te zijn aanvaard.

 

Artikel 17. Monsters en modellen

Is aan de wederpartij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

 

Artikel 18. Garantie

18.1  Als er gedurende één jaar na aflevering aan door Equismart geleverde zaken tekortkomingen ontstaan die het gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten, dan zullen deze zaken dan wel onderdelen daarvan kosteloos door Equismart of een door hem aan te wijzen derde worden gerepareerd of vervangen. Equismart is gerechtigd te beoordelen of reparatie dan wel vervanging noodzakelijk is. In geval van vervanging worden de vervangen zaken of onderdelen eigendom van Equismart.

18.2  Voor door Equismart geleverde zaken die afkomstig zijn van derden gelden de eventueel door deze derden gestelde garantiebepalingen.

18.3  Alle garantieaanspraken vervallen, indien de wederpartij zelf wijziging(en) of reparatie(s) aan de geleverde zaak (laat) verricht(en) dan wel de geleverde zaak uit elkaar haalt of laat halen, de wederpartij de geleverde zaak onoordeelkundig behandelt/gebruikt of laat behandelen/ gebruiken dan wel voor andere doeleinden dan de door Equismart aangegeven bestemming, er sprake is van onvoldoende onderhoud, overbelasting, gebruikelijke slijtage en bij andere oorzaken die buiten Equismart gelegen zijn, een en ander ter beoordeling van Equismart.

18.4  Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de wederpartij de klacht binnen zeven dagen na ontdekking daarvan gedetailleerd en schriftelijk aan Equismart kenbaar te maken, waarbij de betreffende zaak aan Equismart voor onderzoek ter beschikking moet worden gesteld. De kosten van verzending komen voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud

19.1  Alle door Equismart geleverde zaken blijven zijn eigendom tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij uit welke hoofde dan ook aan Equismart verschuldigd is.

19.2  In geval van niet-betaling van een opeisbaar bedrag, van aanvraag tot surséance van betaling, aanvraag tot toepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, aanvraag tot faillissement, of aanvraag tot ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van (zaken van) de wederpartij, heeft Equismart het recht de order of het gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd dan wel uitgevoerd te annuleren en het reeds geleverde als zijn eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, onverminderd alle rechten op schadevergoeding. In bovengenoemde gevallen is iedere vordering ten laste van de wederpartij ineens en dadelijk opeisbaar.

19.3  De wederpartij is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden, te bezwaren of anderszins over de zaken te beschikken, anders dan in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening. De wederpartij zal Equismart zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden.

19.4  De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, brand, ontploffingsgevaar en waterschade en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage aan Equismart te geven.

19.5  Voor het geval dat Equismart zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet-herroepbare toestemming aan Equismart of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Equismart zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

 

Artikel 20. Aansprakelijkheid en vrijwaring

20.1  Niet, niet-tijdige of ondeugdelijke levering, alsmede niet, niet-tijdige of ondeugdelijke uitvoering van de werkzaamheden geeft, voor zoveel er sprake is van overmacht aan de zijde van Equismart, aan de wederpartij geen recht schadevergoeding en/of ontbinding te vorderen, dit laatste enkel als de wederpartij niet is aan te merken als consument in de zin van afdeling 3, titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

20.2  De wederpartij vrijwaart Equismart en/of zijn leidinggevende(n) en/of ondergeschikte(n) voor aanspraken van derden terzake schade, die is veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst of door het gebruik van door Equismart geleverde producten, voor zover deze schade niet aan Equismart toerekenbaar is. De wederpartij is gehouden Equismart schadeloos te stellen voor de gevolgen die uit zodanige aansprakelijkstelling voortvloeien.

 

 

HOOFDSTUK III       INKOOPvoorwaarden

 

artikel 21. Inkoopvoorwaarden

De bepalingen uit dit hoofdstuk zijn uitsluitend van toepassing op alle aanbiedingen aan Equismart, overeenkomsten waarbij Equismart zaken en/of diensten inkoopt en/of afneemt, alsmede de uitvoering van die overeenkomsten.

 

Artikel 22. Overeenkomsten

22.1  Een eventueel mondeling door Equismart verstrekte opdracht wordt altijd bevestigd met een daartoe bestemd opdrachtformulier. Een overeenkomst is eerst tot stand gekomen indien de wederpartij de daartoe bestemde schriftelijke inkoopopdracht van Equismart ter bevestiging heeft ondertekend en binnen acht dagen aan Equismart heeft geretourneerd, of, wanneer er geen bevestiging is, wanneer de wederpartij met de uitvoering van de overeenkomst feitelijk een aanvang heeft gemaakt.

22.2  Schriftelijk aan Equismart gerichte aanbiedingen binden de wederpartij gedurende de daarin vermelde termijn, welke termijn niet korter zal zijn dan vier weken. Indien de wederpartij geen termijn heeft genoemd, geldt de aanbieding gedurende vier weken.

22.3  Equismart is te allen tijde bevoegd om in overleg met de wederpartij de opdracht/bestelling te wijzigen en/of aan te vullen. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen dienen schriftelijk te worden bevestigd.

 

Artikel 23. Prijzen

23.1  Alle prijzen gelden franco plaats van levering, exclusief omzetbelasting en inclusief deugdelijke emballage.

23.2  De prijzen zijn vast en gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Koersverschillen worden niet verrekend.

23.3  Prijsverhogingen wegens meerwerk en/of meerleveringen kunnen alleen worden doorberekend indien schriftelijk door Equismart aanvaard en dienen binnen zeven dagen na bestelling van het meerwerk en/of meerlevering aan Equismart schriftelijk te worden opgegeven.

 

Artikel 24. Betaling

24.1  Tenzij anders is overeengekomen, zal bij tijdige en juiste nakoming betaling plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, onverminderd het recht van Equismart op verrekening.

24.2  Indien Equismart op enig moment rente verschuldigd is, zal dat hoogstens de algemene wettelijke rente zijn en niet de wettelijke rente voor handelstransacties.

24.3  De wederpartij zal vorderingen die zij tegen Equismart heeft verkregen niet aan derden cederen of verpanden zonder voorafgaande toestemming van Equismart.

 

Artikel 25. Levering

25.1  Leveringen geschieden franco op een door Equismart aangewezen plaats. Indien Equismart geen plaats van levering heeft aangeven, geldt als plaats van levering de vestigingslocatie van Equismart aan de Lange Akkers 34, 5563 BV in Westerhoven. Equismart bepaalt in overleg met de wederpartij de volgorde en tijdstippen van levering.

25.2  De wederpartij dient derhalve zorg te dragen voor het transport en zal zich verzekeren tegen eventuele transportschade, welke voor haar rekening en risico komt.

25.3  De wederpartij is verplicht de in de inkoopopdracht vermelde levertermijnen strikt aan te houden.

25.4  De wederpartij zal een dreigende levertijdsoverschrijding onverwijld aan Equismart schriftelijk mededelen. Bij niet tijdige levering is de wederpartij in verzuim zonder ingebrekestelling. Equismart is gerechtigd om eventuele financiële gevolgen van een levertijdsoverschrijding zoals extra kosten voor Equismart te verhalen op de wederpartij indien de tekortkoming door de wederpartij is veroorzaakt. Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden zonder dat Equismart dit van te voren heeft geaccepteerd, is Equismart in alle gevallen gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, en onverminderd de overige wettelijke rechten zoals schadevergoeding.

 

Artikel 26. Keuring

26.1  Equismart is te allen tijde gerechtigd om voor hem bestemde zaken te (laten) keuren, zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering.

26.2  De wederpartij machtigt Equismart of een door hem aan te wijzen derde(n) hierbij om daartoe de plaats van productie, bewerking of opslag te betreden. De wederpartij zal daaraan kosteloos haar medewerking verlenen.

26.3  Equismart is gerechtigd de producten te weigeren en/of de overeenkomst zonder ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd overige wettelijke rechten geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien blijkt dat de producten niet overeenstemmen met de in de inkoopopdracht en/of specificaties gestelde eisen.

 

 

 

 

 

Artikel 27. Garantie

27.1  De wederpartij staat ervoor in dat de geleverde producten geschikt zijn voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn, dat zij vrij zijn van constructie-, materiaal- en fabricage­fouten en wat betreft hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming zijn met hetgeen in de opdracht is vermeld.

27.2  Voorts staat de wederpartij ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de eventueel voor dat product ten tijde van levering geldende wettelijke voorschriften.

27.3  Ten aanzien van gebreken die binnen drie maanden na levering door Equismart of zijn afnemers worden geconstateerd, zal de wederpartij binnen drie werkdagen na eerste aanzegging van Equismart de gebrekkige producten vervangen of alle fouten en gebreken herstellen dan wel het factuurbedrag crediteren en restitueren, een en ander ter keuze van Equismart.

 

Artikel 28. Aansprakelijkheid en vrijwaring

28.1  De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van iedere tekortkoming in de nakoming van haar zijde, zowel voor directe als indirecte schade van Equismart, zijn medewerkers, zijn afnemers of andere derden.

28.2  De wederpartij vrijwaart Equismart tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding en/of boetes als gevolg van fouten of gebreken aan de door haar geleverde producten en/of ontstaan bij, tijdens of door het leveren van haar producten.

 

Artikel 29. Intellectuele eigendom

De wederpartij staat ervoor in dat de door haar aan Equismart geleverde producten geen inbreuk maken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden en vrijwaart Equismart tegen alle aanspraken, die uit hoofde hiervan worden gemaakt. De wederpartij zal Equismart alle kosten, schade en rente vergoeden die het gevolg zijn van enige inbreuk.

 

***

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »